DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 NGUYỄN THỊ LIỄU Lĩnh vực chứng thực UBND huyện Ba Tơ
2 Trần Văn Mai Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3 NGUYỄN VIỆT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4 PHẠM TẤN HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5 NGUYỄN TẤN VINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6 NGUYỄN THANH DIỄN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7 ĐẶNG THỊ THU THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
8 TRẦN ANH NGHĨA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
9 Dương Thạnh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
10 TRẦN THỊ KIM CƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp