DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 UBND XÃ SƠN BA Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
2 UBND XÃ SƠN BA Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
3 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH CHÂU( BQL XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ TỊNH CHÂU). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
4 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH CHÂU Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
5 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH CHÂU Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
6 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH CHÂU Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
7 Công ty TNHH Đo đạc và Xây dựng Lam Khoa Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
8 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
9 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 VÕ THỊ DIỆU HIỀN Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế