DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRƯƠNG THỊ XÊ Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 HUỲNH THỊ LỘC Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 NGUYỄN CÔNG VIÊN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 NGUYỄN QUỐC HƯỞNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn