Đến tháng 12/2018
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

95.67 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
15:43:56, 11/12/2018)