Đến tháng 8/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

94.66 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
16:05:20, 26/08/2019)