Đến tháng 10/2018
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

96.23 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:58:36, 18/10/2018)