Đến tháng 10/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

92.34 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
03:36:53, 24/10/2019)