Đến tháng 12/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

92.63 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
04:05:56, 14/12/2019)