Đến tháng 4/2020
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

92.03 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
23:24:46, 03/04/2020)