Đến tháng 8/2018
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

95.64 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:21:00, 21/08/2018)