Đến tháng 1/2020
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

92.33 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
21:01:03, 25/01/2020)