Đến tháng 3/2021
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

93,58 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
10:25:17, 05/03/2021)