Đến tháng 2/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

96.1 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
18:10:50, 20/02/2019)