Đến tháng 4/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

95.29 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
17:18:02, 20/04/2019)