Đến tháng 6/2019
tỉnh Quảng Ngãi đã giải quyết

95.49 %
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
06:43:53, 26/06/2019)