CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Công chức, người lao động Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

- Lãnh đạo Trung tâm:

 

Ông Nguyễn Thanh Hoài

Chức vụ: Giám đốc

ĐT: 0905 967 798

Email: nthoai@quangngai.gov.vn

 
 
 

Ông Vũ Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc

ĐT: 0914 011 703

Email: vatuan@quangngai.gov.vn

- Công chức, người lao động Trung tâm:

 

Ông Phạm Văn Thanh

Chuyên viên chính

ĐT: 0905 377 882

Email: pvthanh@quangngai.gov.vn

 

Lê Thị Xuân

Chuyên viên

ĐT: 0938 527 713

Email:ltxuan@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Hoài Thu

Chuyên viên

ĐT: 0905 262 608

Email:nththu@quangngai.gov.vn

 

Ông Lê Anh Tin

Chuyên viên

ĐT:

Email:latin@quangngai.gov.vn

 

Ông Nguyễn Quốc Vinh

Chuyên viên

ĐT: 0979 500 576

Email:nqvinh@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Tịnh

Nhân viên

ĐT: 0914 684 559

Email: ntttinh@quangngai.gov.vn

 

Ông Nguyễn Hồng Lân

Nhân viên

ĐT: 0983 515 103

Email: nhlan@quangngai.gov.vn

Phân công nhiệm vụ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi

2. Công chức, viên chức của các sở, ban ngành

 

Bùi Thị Quỳnh Anh

Sở Tư pháp

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 607)

Email:btqanh-stp@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Ngọc Hưng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 611)

Email:nnhung-skhdt@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Tiến Sỹ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 611)

Email:ntsy-skhdt@quangngai.gov.vn

 
 

Phan Ngọc Tuấn Anh

Sở Xây dựng

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 612)

Email:pntanh-sxd@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 613)

Email: nttnhan-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Trương Thị Trang Tuyết

Sở Y tế

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 606)

Email: ttttuyet-syt@quangngai.gov.vn

 
 

Huỳnh Thị Diễm

Sở Công Thương

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 605)

Email: htdiem-sct@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Văn Tịnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 601)

Email: nvtinh-svhtt@quangngai.gov.vn

 

Đặng Hồng Hải

Sở Thông tin và Truyền thông

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 602)

Email: dhhai-stttt@quangngai.gov.vn

 
 

Lê Văn Khải

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 604)

Email: lvkhai-snn@quangngai.gov.vn

 

Trần Đạt

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 604)

Email: tdat-snn@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Phương Dung

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 603)

Email: ntphuongdung-sld@quangngai.gov.vn

 
 

Tạ Minh Thái

Sở Ngoại vụ

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 615)

Email: tmthai-sngv@quangngai.gov.vn

 

Trần Thị Xuân Hương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 603)

Email: ttxhuong-sld@quangngai.gov.vn

 

Trần Thị Kim Oanh

Sở Tài Chính

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 608)

Email: ttkoanh-stc@quangngai.gov.vn

 
 

Tạ Anh Bảo

Sở Khoa học và Công nghệ

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 616)

Email: tabao-skh@quangngai.gov.vn

 

Hướng Thị Hằng Mơ

Sở Giao thông vận tải

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 614)

Email: hthmo-sgtvt@quangngai.gov.vn

 

Lê Thị Mai Phượng

Sở Giao thông vận tải

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 614)

Email: ltmphuong-sgtvt@quangngai.gov.vn

 
 

Lê Văn Nghĩa

Sở Giáo dục và Đào tạo

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 609)

Email: lvnghia-sgd@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Văn Đẹp

Sở Nội Vụ

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 610)

Email: nvdep-snv@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Lan Hương

Phòng TN&MT – UBND thành phố Quảng Ngãi

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 621)

Email: ntlhuong-thanhpho@quangngai.gov.vn

 
 

Huỳnh Thị Kim Đạt

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 620)

Email: htkdat-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Phạm Thị Thu Thảo

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 621)

Email: pttthao-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Bình

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 622)

Email: ntbinh-stnmt@quangngai.gov.vn

 
 

Phạm Thị Mỹ Luyến

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 623)

Email: ptmluyen-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Bùi Thị Như Ý

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 623)

Email: btny-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thúy Cần

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 624)

Email: nttcan-stnmt@quangngai.gov.vn

 
 

Võ Nguyên Tú Anh

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 623)

Email: vntanh-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Đỗ Thị Bích Huệ

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 621)

Email: dtbhue-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Lê Thị Bích Phương

Công An tỉnh Quảng Ngãi

Chức vụ: Công chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 621)

Email: ltbphuong-ca@quangngai.gov.vn