Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
avata
Họ và Tên: Bùi Thị Việt Hà
Ngày sinh: 28-02-1976
Chức vụ: Văn thư-Lưu trữ
Nhập mã số hồ sơ *:
Nhập số điện thoại:

Ông/bà vui lòng nhập Mã xác nhận hiển thị bên phải để hoàn tất quá trình đánh giá. Xin cảm ơn.