Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
avata
Họ và Tên: Trần Văn Trị
Ngày sinh: 16-11-1992
Chức vụ: Công chức TN và TKQ
Nhập mã số hồ sơ *:
Nhập số điện thoại:

Ông/bà vui lòng nhập Mã xác nhận hiển thị bên phải để hoàn tất quá trình đánh giá. Xin cảm ơn.