Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 9038/9038

Đánh giá
Phan Ngọc Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 44/44

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1669/1669

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2311/2311

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1312/1312

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 248/248

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 591/591

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1204/1204

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 629/629

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 213/213

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 3274/3274

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 225/225

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 425/425

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 10836/10837

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 12709/12711

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 10592/10593

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 22/22

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 4251/4251

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 173/173

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 152/152

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 649/649

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 108/108

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 3613/3616

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 1875/1875

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Nguyên Tú Anh

Tỷ lệ hài lòng: 298/299

Đánh giá
Huỳnh Trung Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 14/14

Đánh giá