Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 5705/5705

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 462/462

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 755/755

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1515/1515

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 941/941

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 3372/3372

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 705/705

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 323/323

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 825/825

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 376/376

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 119/119

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2209/2209

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 506/506

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 116/116

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 668/668

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 1324/1324

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 60/60

Đánh giá
Trần Đình Quang

Tỷ lệ hài lòng: 43/43

Đánh giá
Bùi Thị Việt Hà

Tỷ lệ hài lòng: 391/391

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tỷ lệ hài lòng: 68/68

Đánh giá
Lê Vũ Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 15/15

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 24/24

Đánh giá