Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 8939/8939

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1570/1570

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2268/2268

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1301/1301

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 238/238

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 578/578

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1196/1196

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 615/615

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 206/206

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 3212/3212

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 206/206

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 428/428

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 10248/10249

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 11913/11915

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 9719/9720

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 23/23

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 4123/4123

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 167/167

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 147/147

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 590/590

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 108/108

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 3613/3616

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 1499/1499

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Nguyên Tú Anh

Tỷ lệ hài lòng: 81/81

Đánh giá
Huỳnh Trung Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá