Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 8293/8293

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1252/1252

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2004/2004

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1133/1133

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 140/140

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 482/482

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1115/1115

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 491/491

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 173/173

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2717/2717

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 292/292

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 197/197

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 6801/6804

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4231/4231

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4836/4837

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 6311/6313

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 180/180

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 3315/3315

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 124/124

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 123/123

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 341/341

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 3165/3166

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 7/7

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 6/6

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 38/38

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá