Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 8936/8936

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1561/1561

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2266/2266

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1295/1295

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 229/229

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 578/578

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1192/1192

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 614/614

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 206/206

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 3202/3202

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 319/319

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 206/206

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 428/428

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 10176/10177

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 11773/11775

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 9560/9561

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 23/23

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 4064/4064

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 165/165

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 145/145

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 581/581

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 108/108

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 3613/3616

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 1474/1474

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Nguyên Tú Anh

Tỷ lệ hài lòng: 30/30

Đánh giá