Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6985/6985

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1205/1205

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1930/1930

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1082/1082

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 124/124

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 442/442

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1075/1075

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 468/468

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 28/28

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 168/168

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2653/2653

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 211/211

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 176/176

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 6278/6280

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4208/4208

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4832/4833

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 5164/5166

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 104/104

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 3020/3020

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 113/113

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 109/109

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 284/284

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 1546/1547

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 5/5

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 9/9

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá