Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6823/6823

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1076/1076

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1866/1866

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1047/1047

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 1291/1291

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 119/119

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 403/403

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1051/1051

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 425/425

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 25/25

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 165/165

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2566/2566

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 159/159

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 168/168

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 5367/5367

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4208/4208

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4832/4833

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 4313/4315

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 59/59

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 2812/2812

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 96/96

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 100/100

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 190/190

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 317/317

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá