Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 8812/8812

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1348/1348

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2145/2145

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1199/1199

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 160/160

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 528/528

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1157/1157

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 528/528

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 175/175

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2928/2928

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 308/308

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 202/202

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 422/422

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 8868/8869

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 10221/10223

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 7724/7724

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 23/23

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 3707/3707

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 138/138

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 136/136

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 452/452

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 108/108

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 2856/2858

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 13/13

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 565/565

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Nguyên Tú Anh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá