Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 8330/8330

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1255/1255

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2006/2006

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1133/1133

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 153/153

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 482/482

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1115/1115

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 491/491

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 173/173

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2720/2720

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 296/296

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 197/197

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 6812/6815

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4238/4238

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4839/4840

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 6375/6377

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 184/184

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 3316/3316

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 124/124

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 124/124

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 344/344

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 3261/3262

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 7/7

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 6/6

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 52/52

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá