Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 9917/9917

Đánh giá
Đỗ Quý Dư

Tỷ lệ hài lòng: 252/252

Đánh giá
Phan Ngọc Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 179/179

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1986/1986

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2311/2311

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1384/1384

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 291/291

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 763/763

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1285/1285

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 687/687

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 36/36

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 235/235

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 3587/3587

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 381/381

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 427/427

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 13117/13119

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 15369/15371

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 14168/14170

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 22/22

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 4600/4600

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 204/204

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 157/157

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 702/702

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 109/109

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 3613/3616

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 187/187

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 2818/2818

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Nguyên Tú Anh

Tỷ lệ hài lòng: 2057/2061

Đánh giá
Huỳnh Trung Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 36/36

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 29/29

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu An

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Văn Thận

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Viết Cương

Tỷ lệ hài lòng: 6/6

Đánh giá
Lê Thị Bích Phương

Tỷ lệ hài lòng: 30/30

Đánh giá
Trần Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 175/175

Đánh giá
Tạ Minh Thái

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Từ Ngọc Phúc

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Mai Thị Thịnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá