Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 8378/8378

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1255/1255

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2010/2010

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1133/1133

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 154/154

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 482/482

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1115/1115

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 493/493

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 173/173

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2720/2720

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 296/296

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 197/197

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 6832/6835

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4244/4244

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4840/4841

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 6432/6434

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 185/185

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 3322/3322

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 125/125

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 126/126

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 345/345

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 3318/3319

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 6/6

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 52/52

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá