Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 3162/3162

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1193/1193

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 221/221

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 462/462

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 762/762

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 591/591

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 557/557

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 144/145

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 1905/1905

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 186/186

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 208/208

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 162/162

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 239/239

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 131/132

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 54/54

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 120/120

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 744/744

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 1287/1287

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 213/213

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 254/254

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 141/141

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 159/159

Đánh giá