Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 2792/2792

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1114/1114

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 151/151

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 379/379

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 466/466

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 477/477

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 548/548

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 114/115

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 1254/1254

Đánh giá
Nguyễn Thị Anh Thy

Tỷ lệ hài lòng: 42/42

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 200/200

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 80/80

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 102/102

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 74/74

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 26/26

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 82/82

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 374/374

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 639/639

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 127/127

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 158/158

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 118/118

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá