Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 2401/2401

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 944/944

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 101/101

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 261/261

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 244/244

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 396/396

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 311/311

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 96/96

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 758/758

Đánh giá
Nguyễn Thị Anh Thy

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 191/191

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 21/21

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 9/9

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 35/35

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 13/13

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 17/17

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 36/37

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 115/115

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 52/52

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 49/49

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 26/26

Đánh giá