Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 12454/12454

Đánh giá
Phan Ngọc Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 290/290

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 2212/2212

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2311/2311

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1404/1404

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 291/291

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 848/848

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1369/1369

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 732/732

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 37/37

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 237/237

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 3853/3853

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 415/415

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 260/260

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 15105/15107

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 17675/17677

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 16896/16898

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 16/16

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 4851/4851

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 228/228

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 157/157

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 702/702

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 108/108

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 3609/3612

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 277/277

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 3048/3048

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Nguyên Tú Anh

Tỷ lệ hài lòng: 3775/3781

Đánh giá
Huỳnh Trung Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 65/65

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 49/49

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu An

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Văn Thận

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Lê Viết Cương

Tỷ lệ hài lòng: 15/15

Đánh giá
Lê Thị Bích Phương

Tỷ lệ hài lòng: 79/79

Đánh giá
Trần Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 249/249

Đánh giá
Tạ Minh Thái

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Mai Thị Thịnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Trang Tuyết

Tỷ lệ hài lòng: 70/70

Đánh giá
Phạm Thị Thu Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Văn Khải

Tỷ lệ hài lòng: 54/54

Đánh giá
Trần Thị Thanh Hương

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Hường Thị Hằng Mơ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Như Hợp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Quốc Duy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đào Việt Thái

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá