Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 12585/12585

Đánh giá
Phan Ngọc Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 643/643

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 2638/2638

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2311/2311

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1430/1430

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 291/291

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 849/849

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1369/1369

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 749/749

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 37/37

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 250/250

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 4524/4524

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 527/527

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 19116/19119

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 22838/22840

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 23522/23524

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 15/15

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 4985/4985

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 156/156

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 702/702

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 108/108

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 3609/3612

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 359/359

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 3048/3048

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Phan Văn Trọng

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Dương Văn Vui

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Duy Khánh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Thị Hương Giang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Thị Thu Ba

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Bùi Minh Thuấn

Tỷ lệ hài lòng: 11/11

Đánh giá
Võ Nguyên Tú Anh

Tỷ lệ hài lòng: 8040/8048

Đánh giá
Huỳnh Trung Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 91/91

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 135/135

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu An

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Văn Thận

Tỷ lệ hài lòng: 5/5

Đánh giá
Lê Viết Cương

Tỷ lệ hài lòng: 58/58

Đánh giá
Lê Thị Bích Phương

Tỷ lệ hài lòng: 268/268

Đánh giá
Trần Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 346/346

Đánh giá
Tạ Minh Thái

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Mai Thị Thịnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Trang Tuyết

Tỷ lệ hài lòng: 116/117

Đánh giá
Phạm Thị Thu Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Lê Văn Khải

Tỷ lệ hài lòng: 555/555

Đánh giá
Trần Thị Thanh Hương

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Hường Thị Hằng Mơ

Tỷ lệ hài lòng: 50/50

Đánh giá
Nguyễn Như Hợp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Quốc Duy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đào Việt Thái

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đỗ Thị Nguyên Thảo

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Hồng Hải

Tỷ lệ hài lòng: 14/14

Đánh giá
Lê Văn Nghĩa

Tỷ lệ hài lòng: 59/59

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Nghĩa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
NGUYỄN THỊ THANH KIỀU

Tỷ lệ hài lòng: 31/31

Đánh giá
Trần Thị Minh Thu

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lý Công Linh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Võ Trần Văn

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Như Kỳ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hà Như Thùy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Như Kỳ

Tỷ lệ hài lòng: 13/13

Đánh giá
Hà Như Thùy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Như Kỳ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hà Như Thùy

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hà Như Thùy

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Phạm Thị Như Kỳ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Phạm Thị Như Kỳ

Tỷ lệ hài lòng: 18/18

Đánh giá
Phạm Thị Như Kỳ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hà Như Thùy

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Phạm Thị Như Kỳ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Hà Như Thùy

Tỷ lệ hài lòng: 25/25

Đánh giá
Hà Như Thuỳ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Cẩm Lệ

Tỷ lệ hài lòng: 36/36

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Đặng Hoàng Kim Giang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Tấn Danh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Duy Đông

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá