Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 3230/3230

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1197/1197

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 259/259

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 64/64

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 506/506

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 821/821

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 621/621

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 557/557

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 152/153

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 2076/2076

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 203/203

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 210/210

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 182/182

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 286/286

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 152/152

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 11/11

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 61/61

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 135/135

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 835/835

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 1401/1401

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 239/239

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 330/330

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 144/144

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 23/23

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 204/204

Đánh giá