Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 3424/3424

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1210/1210

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 307/307

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 189/189

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 569/569

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 939/939

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 689/689

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 561/561

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 158/159

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 2381/2381

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 230/230

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 274/274

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 230/230

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 366/367

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 211/211

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 12/12

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 65/65

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 166/166

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 948/948

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 1577/1577

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 310/310

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 367/367

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 144/144

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 59/59

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 308/308

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá