Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 8812/8812

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1348/1348

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2145/2145

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1199/1199

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 160/160

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 528/528

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1157/1157

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 527/527

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 175/175

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2928/2928

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 308/308

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 202/202

Đánh giá