STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
271 Cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
272 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn