Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 1046/1046

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 637/637

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 23/23

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 113/113

Đánh giá
Nguyễn Thị Hương Liêu

Tỷ lệ hài lòng: 208/208

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 36/36

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 248/248

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 89/89

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 50/50

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 276/276

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Hoàng Thị Thùy Trang

Tỷ lệ hài lòng: 12/12

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đức Tú

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá