Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 2982/2982

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1183/1183

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 153/153

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 437/437

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 617/617

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 524/524

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 557/557

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 122/123

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 1588/1588

Đánh giá
Nguyễn Thị Anh Thy

Tỷ lệ hài lòng: 45/45

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 200/200

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 112/112

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 165/165

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 104/104

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 45/45

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 109/109

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 580/580

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 1012/1012

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 167/167

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 246/246

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 134/134

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 66/66

Đánh giá