CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Lĩnh vực về hội
17 Bổ nhiệm công chứng viên Lĩnh vực công chứng
18 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
19 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
20 Bổ nhiệm lại công chứng viên Lĩnh vực công chứng