Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 11630/11630

Đánh giá
Đỗ Quý Dư

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Phan Ngọc Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 250/250

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 2086/2086

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2311/2311

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1400/1400

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 291/291

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 806/806

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1314/1314

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 713/713

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 36/36

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 236/236

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 3681/3681

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 413/413

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 408/408

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 13999/14001

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 16462/16464

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 15396/15398

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 18/18

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 4708/4708

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 210/210

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 157/157

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 702/702

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 109/109

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 3613/3616

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 255/255

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 3020/3020

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Nguyên Tú Anh

Tỷ lệ hài lòng: 2801/2807

Đánh giá
Huỳnh Trung Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 37/37

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 30/30

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu An

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Văn Thận

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Viết Cương

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Lê Thị Bích Phương

Tỷ lệ hài lòng: 56/56

Đánh giá
Trần Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 210/210

Đánh giá
Tạ Minh Thái

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Mai Thị Thịnh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trương Thị Trang Tuyết

Tỷ lệ hài lòng: 11/11

Đánh giá