Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 800/800

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 506/506

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 17/17

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 110/110

Đánh giá
Nguyễn Thị Hương Liêu

Tỷ lệ hài lòng: 144/144

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 30/30

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 210/210

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 87/87

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 35/35

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 143/143

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá