Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 3676/3676

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1212/1212

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 372/372

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 288/288

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 605/605

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1057/1057

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 751/751

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 573/573

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 169/170

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 2646/2646

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 262/262

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 274/274

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 253/253

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 451/452

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 230/230

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 13/13

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 70/70

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 179/179

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 2023/2023

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 1714/1714

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 351/351

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 372/372

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 144/144

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 61/61

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 387/387

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 209/209

Đánh giá