Cấp thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng thực hiện
Thủ tục hành chính các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã số Tên thủ tục hành chính CQ thực hiện Lĩnh vực
1261 1.001088.000.00.00.H48 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Cơ sở giáo dục phổ thông Giáo dục trung học
1262 1.000655.000.00.00.H48 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai Đăng ký biện pháp bảo đảm
1263 1.004238.000.00.00.H48 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Văn phòng đăng ký đất đai,Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đất đai
1264 1.003681.000.00.00.H48 Xóa đăng ký tàu cá Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh Thủy sản
1265 2.001659.000.00.00.H48 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam,Sở Giao thông vận tải,Chi cục đường thủy nội địa Đường thủy nội địa