Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6716/6716

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 483/483

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 978/978

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1714/1714

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1021/1021

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 1149/1149

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 78/78

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 364/364

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1031/1031

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 24/24

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 154/154

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2402/2402

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 121/121

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 162/162

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 3292/3292

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4208/4208

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4832/4833

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 3348/3348

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 37/37

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 2457/2457

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 91/91

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tỷ lệ hài lòng: 140/140

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 85/85

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 90/90

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 27/27

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá