Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6814/6814

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 499/499

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1061/1061

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1833/1833

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1040/1040

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 1274/1274

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 115/115

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 399/399

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1050/1050

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 413/413

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy