Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6662/6662

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 482/482

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 933/933

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1692/1692

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1007/1007

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 1147/1147

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 32/32

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 338/338

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1021/1021

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 24/24

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 147/147

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2353/2353

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 108/108