Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 8714/8714

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1289/1289

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2052/2052

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1176/1176

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 156/156

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 502/502

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1148/1148

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 513/513

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 173/173

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2850/2850

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 306/306

Đánh giá