Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6814/6814

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 499/499

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1061/1061

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1833/1833

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1040/1040

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 1274/1274

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 115/115

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 399/399

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1050/1050

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 413/413

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 25/25

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 165/165

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2545/2545

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 149/149

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 168/168

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 5103/5103

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4208/4208

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4832/4833

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 4118/4120

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 57/57

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 2749/2749

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 96/96

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 97/97

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 171/171

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 217/217

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá