Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 8929/8929

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1549/1549

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2264/2264

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1295/1295

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 229/229

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 578/578

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1192/1192

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 612/612

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 206/206

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 3195/3195

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 319/319

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 206/206

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 428/428

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 10141/10142

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 11707/11709

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 9475/9476

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 23/23

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 4064/4064

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 164/164

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 145/145

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 581/581

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 108/108

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 3613/3616

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 1456/1456

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Nguyên Tú Anh

Tỷ lệ hài lòng: 14/14

Đánh giá