Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6835/6835

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1088/1088

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1874/1874

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1053/1053

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 1303/1303

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 121/121

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 406/406

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1051/1051

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 434/434

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 26/26

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 167/167

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2573/2573

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 159/159

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 168/168

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 5553/5553

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4208/4208

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4832/4833

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 4452/4454

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 63/63

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 2822/2822

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 99/99

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 102/102

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 197/197

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 422/423

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá