Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
94,58 %
Đã tiếp nhận
137201
hồ sơ
Đã xử lý
132796
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn Huyện/ Thành phố cần hiển thị
Chọn năm:
Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã