Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 3161/3161

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1193/1193

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 202/202

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 462/462

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 759/759

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 591/591

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 557/557

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 139/140

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 1905/1905

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 183/183

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 208/208

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 160/160

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 238/238

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 129/130

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 53/53

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 120/120

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 744/744

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 1287/1287

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 213/213

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 254/254

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 139/139

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 153/153

Đánh giá