Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 2775/2775

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1107/1107

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 151/151

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 366/366

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 432/432

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 470/470

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 544/544

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 111/112

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 1237/1237

Đánh giá
Nguyễn Thị Anh Thy

Tỷ lệ hài lòng: 33/33

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 200/200

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 78/78

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 97/97

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 65/65

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 26/26

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 80/80

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 372/372

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 618/618

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 123/123

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 152/152

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 112/112

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá