Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 2390/2390

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 932/932

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 72/72

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 260/260

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 241/241

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 393/393

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 289/289

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 94/94

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 727/727

Đánh giá
Nguyễn Thị Anh Thy

Tỷ lệ hài lòng: 9/9

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 185/185

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 9/9

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 33/33

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 12/12

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 14/14

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 29/30

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 112/112

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 42/42

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 29/29

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 13/13

Đánh giá