Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6691/6691

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 482/482

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 959/959

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1707/1707

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1014/1014

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 1149/1149

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 61/61

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 358/358

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1031/1031

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 24/24

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 151/151

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2372/2372

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 113/113

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 162/162

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 2970/2970

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4208/4208

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4832/4833

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 3244/3244

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 36/36

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 2393/2393

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 87/87

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tỷ lệ hài lòng: 137/137

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 84/84

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 79/79

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá