Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 9036/9036

Đánh giá
Phan Ngọc Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 38/38

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1657/1657

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2311/2311

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1309/1309

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 248/248

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 587/587

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1204/1204

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 626/626

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 210/210

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 3264/3264

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 224/224

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 425/425

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 10737/10738

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 12610/12612

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 10466/10467

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 22/22

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 4240/4240

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 173/173

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 151/151

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 646/646

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 108/108

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 3613/3616

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 1825/1825

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Nguyên Tú Anh

Tỷ lệ hài lòng: 266/266

Đánh giá
Huỳnh Trung Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá