Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 6684/6684

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 482/482

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 956/956

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1703/1703

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1010/1010

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 1149/1149

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 53/53

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 354/354

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1026/1026

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 24/24

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 151/151

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2372/2372

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 111/111

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 162/162

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 2898/2898

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 4208/4208

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 4832/4833

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 3227/3227

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 36/36

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 2393/2393

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 87/87

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tỷ lệ hài lòng: 136/136

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 83/83

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 77/77

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá