Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
92.36 %
Đã tiếp nhận
80896
hồ sơ
Đã xử lý
78345
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn Huyện/Thành Phố cần hiển thị
Chọn năm:
Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã