STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 25/BC-TTHC 24/05/2022 Báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
2 2409/UBND-TTHC 23/05/2022 V/v tham gia Hội nghị tập huấn do Văn phòng Chính phủ tổ chức
3 24/TB-TTHC 20/05/2022 Thông báo tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
4 815/VP-TTHC 18/05/2022 V/v rà soát, trình công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC
5 827/VP-TTHC 18/05/2022 V/v góp ý dự thảo quyết định của UBND tỉnh
6 828/VP-TTHC 18/05/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản quy phạp pháp luật
7 2300/UBND-TTHC 18/05/2022 V/v tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
8 23/TB-TTHC 18/05/2022 Thông báo về việc ủy quyền xử lý, điều hành công việc tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
9 22/GM-TTHC 18/05/2022 Giấy mời tập huấn sử dụng phần mềm iGate 2.0
10 54/QĐ-VP 17/05/2022 Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa tại UBND một số xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi