Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 2518/2518

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1016/1016

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 120/120

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 298/298

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 336/336

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 432/432

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 417/417

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 101/101

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 980/980

Đánh giá
Nguyễn Thị Anh Thy

Tỷ lệ hài lòng: 18/18

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 199/199

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 32/32

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 18/18

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 52/52

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 5/5

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 18/18

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 126/126

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 248/248

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 88/88

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 110/110

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 57/57

Đánh giá