Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 2061/2061

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 902/902

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 56/56

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 235/235

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 186/186

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 372/372

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 214/214

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 92/92

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 556/556

Đánh giá
Nguyễn Thị Anh Thy

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 43/43

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 6/6

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 1/1

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 4/4

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 7/7

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 0/1

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 23/23

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 14/14

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 28/28

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá