CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 (Hết hiệu lực) Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai Lĩnh vực thuỷ sản
2 (Hết hiệu lực) Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá Lĩnh vực thuỷ sản
3 (Hết hiệu lực) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán Lĩnh vực thuỷ sản
4 (Hết hiệu lực) Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu Lĩnh vực thuỷ sản
5 (Hết hiệu lực) Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu) Lĩnh vực thuỷ sản
6 (Hết hiệu lực) Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu) Lĩnh vực thuỷ sản
7 (Hết hiệu lực) Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê-mua tàu Lĩnh vực thuỷ sản
8 (Hết hiệu lực) Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở y tế Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
9 (Hết hiệu lực) Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá Lĩnh vực thuỷ sản
10 (Hết hiệu lực) Chứng nhận thủy sản khai thác Lĩnh vực thuỷ sản
11 (Hết hiệu lực) Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) Lĩnh vực thuỷ sản
12 (Hết hiệu lực) Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp Lĩnh vực thuỷ sản
13 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực đất đai
14 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực đất đai (XP)
15 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động
16 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Lĩnh vực đầu tư
17 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Lĩnh vực về hội
18 Bổ nhiệm công chứng viên Lĩnh vực công chứng
19 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực giám định tư pháp
20 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ