Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 3433/3433

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1210/1210

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 308/308

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 203/203

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 572/572

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 945/945

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 695/695

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 561/561

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 159/160

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 2421/2421

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 230/230

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 274/274

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 234/234

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 368/369

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 212/212

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 12/12

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 65/65

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 166/166

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 1209/1209

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 1584/1584

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 315/315

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 368/368

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 144/144

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 59/59

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 312/312

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá