Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 9591/9591

Đánh giá
Phan Ngọc Tuấn Anh

Tỷ lệ hài lòng: 134/134

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1894/1894

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2311/2311

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1365/1365

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 291/291

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 729/729

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1250/1250

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 667/667

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 36/36

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 221/221

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 3482/3482

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 321/321

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 302/302

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 425/425

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 12307/12308

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 14466/14468

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 12922/12923

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 22/22

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 4481/4481

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 196/196

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 157/157

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 702/702

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 108/108

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 3613/3616

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 79/79

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 2427/2427

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 2/2

Đánh giá
Võ Nguyên Tú Anh

Tỷ lệ hài lòng: 1354/1358

Đánh giá
Huỳnh Trung Sơn

Tỷ lệ hài lòng: 36/36

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 8/8

Đánh giá
Nguyễn Thị Thu An

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Huỳnh Văn Thận

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Viết Cương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Bích Phương

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 9/9

Đánh giá
Tạ Minh Thái

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá