Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 5701/5701

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 458/458

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 751/751

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1496/1496

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 926/926

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 3372/3372

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 705/705

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 323/323

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 819/820

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 376/376

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 117/117

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2209/2209

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 505/505

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 15/15

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 116/116

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 663/663

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 1299/1299

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 60/60

Đánh giá
Trần Đình Quang

Tỷ lệ hài lòng: 43/43

Đánh giá
Bùi Thị Việt Hà

Tỷ lệ hài lòng: 381/381

Đánh giá
Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tỷ lệ hài lòng: 65/65

Đánh giá
Lê Vũ Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 15/15

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 21/21

Đánh giá