Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 8714/8714

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 1289/1289

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 2052/2052

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 1176/1176

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 156/156

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 502/502

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 1148/1148

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 513/513

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 34/34

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 173/173

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 2850/2850

Đánh giá
Trang Ngọc Tuấn

Tỷ lệ hài lòng: 306/306

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 198/198

Đánh giá
Võ Thị Cẩm Thơ

Tỷ lệ hài lòng: 424/424

Đánh giá
Phạm Thị Mỹ Luyến

Tỷ lệ hài lòng: 6950/6951

Đánh giá
Bùi Thị Như Ý

Tỷ lệ hài lòng: 7685/7686

Đánh giá
Huỳnh Thị Kim Đạt

Tỷ lệ hài lòng: 7075/7075

Đánh giá
Nguyễn Thanh Bình

Tỷ lệ hài lòng: 70/70

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 3431/3431

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 133/133

Đánh giá
Nguyễn Duy Nhất

Tỷ lệ hài lòng: 131/131

Đánh giá
Trần Thị Như Bích

Tỷ lệ hài lòng: 412/412

Đánh giá
Đỗ Thị Bích Huệ

Tỷ lệ hài lòng: 4736/4737

Đánh giá
Trương Thị Thảo Nguyên

Tỷ lệ hài lòng: 1221/1223

Đánh giá
Nguyễn Ngọc Hưng

Tỷ lệ hài lòng: 9/9

Đánh giá
Nguyễn Văn Thạnh

Tỷ lệ hài lòng: 346/346

Đánh giá
Nguyễn Tiến Sỹ

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá