Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 3144/3144

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1192/1192

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 193/193

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 460/460

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 747/747

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 588/588

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 557/557

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 139/140

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 1843/1843

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 180/180

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 208/208

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 153/153

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 236/236

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 125/126

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 10/10

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 50/50

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 120/120

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 738/738

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 1263/1263

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 200/200

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 253/253

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 135/135

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 19/19

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 132/132

Đánh giá