Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 1420/1420

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 784/784

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 40/40

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 167/167

Đánh giá
Nguyễn Thị Hương Liêu

Tỷ lệ hài lòng: 257/257

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 61/61

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 299/299

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 109/109

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 73/73

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 331/331

Đánh giá
Tôn Long Nhật

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Lê Thị Kim Loan

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 3/3

Đánh giá
Hoàng Thị Thùy Trang

Tỷ lệ hài lòng: 12/12

Đánh giá
Lê Thị Thanh

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Đức Tú

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá