DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRẦN THỊ THU HUYỀN Lĩnh vực đất đai UBND thành phố Quảng Ngãi
2 Công ty Điện lực Quảng Ngãi Lĩnh vực bảo vệ môi trường UBND thành phố Quảng Ngãi
3 NGUYỄN MINH ĐỨC Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 Huỳnh Trọng Thân Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 Huỳnh Trọng Thân Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 Huỳnh Trọng Thân Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Huỳnh Trọng Thân Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Huỳnh Trọng Thân Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Huỳnh Trọng Thân Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Huỳnh Trọng Thân Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn