DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 NGUYỄN THỊ THANH NGA Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
2 NGUYỄN THỊ THU TRẦM Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
3 HUỲNH VĂN CHƯƠNG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
4 NGUYỄN THỊ MỸ Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
5 NGUYỄN VĂN SỸ Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
6 PHẠM MINH TRUNG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
7 NGUYỄN NGỌC THIÊN Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
8 HUỲNH THỊ SAU Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
9 VÕ THỊ HUỆ Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
10 ĐỖ THỊ NHƯ XUÂN Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ