Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 3253/3253

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1199/1199

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 278/278

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 70/70

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 507/507

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 865/865

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 637/637

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 558/558

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 152/153

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 2119/2119

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 214/214

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 269/269

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 192/192

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 315/315

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 157/157

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 11/11

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 61/61

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 141/141

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 839/839

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 1485/1485

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 246/246

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 336/336

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 144/144

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 50/50

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 216/216

Đánh giá