Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
92.81 %
Đã tiếp nhận
89876
hồ sơ
Đã xử lý
87148
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn Huyện/Thành Phố cần hiển thị
Chọn năm:
Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã