Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
93.24 %
Đã tiếp nhận
43345
hồ sơ
Đã xử lý
41684
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn quận/huyện cần hiển thị
Chọn năm:
Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã