DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
2 CÔNG TY TNHH MTV LẠI LINH Lĩnh vực đường bộ Sở Giao thông vận tải
3 VÕ THỊ HIỀN Lĩnh vực đất đai UBND thành phố Quảng Ngãi
4 NGUYỄN THỊ NGUYÊN Lĩnh vực hộ tịch UBND huyện Mộ Đức
5 Lê nguyễn Hoàn Tuấn Mỹ Lĩnh vực hộ tịch UBND huyện Mộ Đức
6 LÊ NGUYỄN HOÀN TUẤN MỸ Lĩnh vực hộ tịch UBND huyện Mộ Đức
7 VÕ NGỌC HIẾU Lĩnh vực cấp, Quản lý chứng minh nhân dân UBND thành phố Quảng Ngãi
8 VÕ THỊ PHƯỢNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Huỳnh Ta Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn