CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công

- Ban Giám đốc

 

Ông Nguyễn Thanh Hoài

Chức vụ: Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND tỉnh, kiêm giữ chức Phó Giám đốc.

ĐT: 0905 967 798

Email: nthoai@quangngai.gov.vn

 

Ông Vũ Anh Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc

ĐT: 0914 011 703

Email: vatuan@quangngai.gov.vn

 

Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

- Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

- Bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại

 

Ông Phạm Văn Thanh

Chuyên viên

Phụ trách

- Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả

- Bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại

ĐT: 0905 377 882

Email: pvthanh@quangngai.gov.vn

- Bộ phận Hành chính - Tổng hợp

 

Lê Thị Xuân

Chuyên viên, Phụ trách Bộ phận Hành chính – Tổng hợp

ĐT: 0938 527 713

Email:ltxuan@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Tịnh

Nhân viên

ĐT: 0914 684 559

Email:ntttinh@quangngai.gov.vn

 

Ông Nguyễn Hồng Lân

Nhân viên

ĐT: 0983 515 103

Email:nhlan@quangngai.gov.vn

Phân công nhiệm vụ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm phục vụhành chính công tỉnh Quảng Ngãi

2. Công chức, viên chức của các sở, ban ngành

 

Bùi Thị Quỳnh Anh

Sở Tư pháp

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 607)

Email:btqanh-stp@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Ngọc Hưng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 611)

Email:nnhung-skhdt@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Tiến Sỹ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 611)

Email:ntsy-skhdt@quangngai.gov.vn

 
 

Phan Ngọc Tuấn Anh

Sở Xây dựng

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 612)

Email:pntanh-sxd@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 613)

Email: nttnhan-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Trương Thị Trang Tuyết

Sở Y tế

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 606)

Email: ttttuyet-syt@quangngai.gov.vn

 
 

Huỳnh Thị Diễm

Sở Công Thương

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 605)

Email: htdiem-sct@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Văn Tịnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 601)

Email: nvtinh-svhtt@quangngai.gov.vn

 

Lê Xuân Duy

Sở Thông tin và Truyền thông

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 602)

Email: lxduy-stttt@quangngai.gov.vn

 
 

Lê Văn Khải

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 604)

Email: lvkhai-snn@quangngai.gov.vn

 

Trần Đạt

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 604)

Email: tdat-snn@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Phương Dung

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 603)

Email: ntphuongdung-sld@quangngai.gov.vn

 
 

Tạ Minh Thái

Sở Ngoại vụ

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 615)

Email: tmthai-sngv@quangngai.gov.vn

 

Trần Thị Xuân Hương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 603)

Email: ttxhuong-sld@quangngai.gov.vn

 

Trần Thị Thanh Hương

Sở Tài Chính

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 608)

Email: ttthuong-stc@quangngai.gov.vn

 
 

Tạ Anh Bảo

Sở Khoa học và Công nghệ

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 616)

Email: tabao-skh@quangngai.gov.vn

 

Hường Thị Hằng Mơ

Sở Giao thông vận tải

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 614)

Email: hthmo-sgtvt@quangngai.gov.vn

 

Lê Thị Mai Phượng

Sở Giao thông vận tải

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 614)

Email: ltmphuong-sgtvt@quangngai.gov.vn

 
 

Huỳnh Trung Sơn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 609)

Email: htson-sgd@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Văn Đẹp

Sở Nội Vụ

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 610)

Email: nvdep-snv@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Lan Hương

Phòng TN&MT – UBND thành phố Quảng Ngãi

Chức vụ: Chuyên viên

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 621)

Email: ntlhuong-thanhpho@quangngai.gov.vn

 
 

Huỳnh Thị Kim Đạt

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 620)

Email: htkdat-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Phạm Thị Thu Thảo

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 621)

Email: pttthao-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thanh Bình

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 622)

Email: ntbinh-stnmt@quangngai.gov.vn

 
 

Phạm Thị Mỹ Luyến

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 623)

Email: ptmluyen-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Bùi Thị Như Ý

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 623)

Email: btny-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thúy Cần

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 624)

Email: nttcan-stnmt@quangngai.gov.vn

 
 

Võ Nguyên Tú Anh

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 623)

Email: vntanh-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Đỗ Thị Bích Huệ

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh – Chi nhánh TP Quảng Ngãi

Chức vụ: Viên chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 621)

Email: dtbhue-stnmt@quangngai.gov.vn

 

Lê Thị Bích Phương

Công An tỉnh Quảng Ngãi

Chức vụ: Công chức

ĐT: (0255)3935555 (nhấn số máy lẻ 621)

Email: ltbphuong-ca@quangngai.gov.vn