Đánh giá công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
Lựa chọn thông tin
Cơ quan:
Bùi Thị Quỳnh Anh

Tỷ lệ hài lòng: 4285/4285

Đánh giá
Đồng Văn Hiếu

Tỷ lệ hài lòng: 1212/1212

Đánh giá
Nguyễn Văn Văn

Tỷ lệ hài lòng: 412/412

Đánh giá
Võ Thị Thiên Nga

Tỷ lệ hài lòng: 361/361

Đánh giá
Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tỷ lệ hài lòng: 621/621

Đánh giá
Phạm Vỹ Lượng

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá
Nguyễn Lê Kế Nghiệp

Tỷ lệ hài lòng: 1159/1159

Đánh giá
Nguyễn Văn Tịnh

Tỷ lệ hài lòng: 794/794

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Hương

Tỷ lệ hài lòng: 578/578

Đánh giá
Trương Tín Dũng

Tỷ lệ hài lòng: 172/173

Đánh giá
Nguyễn Thị Kiều Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 2785/2785

Đánh giá
Trần Văn Phú

Tỷ lệ hài lòng: 286/286

Đánh giá
Nguyễn Công Duy

Tỷ lệ hài lòng: 274/274

Đánh giá
Phạm Thị Phương

Tỷ lệ hài lòng: 279/279

Đánh giá
Trần Thị Kim Oanh

Tỷ lệ hài lòng: 520/521

Đánh giá
Huỳnh Thị Diễm

Tỷ lệ hài lòng: 258/258

Đánh giá
Võ Thị Hải Vy

Tỷ lệ hài lòng: 15/15

Đánh giá
Tạ Anh Bảo

Tỷ lệ hài lòng: 79/79

Đánh giá
Nguyễn Văn Đẹp

Tỷ lệ hài lòng: 209/209

Đánh giá
Vũ Minh Phong

Tỷ lệ hài lòng: 2251/2251

Đánh giá
Trần Thị Xuân Hương

Tỷ lệ hài lòng: 1824/1824

Đánh giá
Phạm Đình Duẩn

Tỷ lệ hài lòng: 371/371

Đánh giá
Nguyễn Anh Khoa

Tỷ lệ hài lòng: 372/372

Đánh giá
Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Tỷ lệ hài lòng: 144/144

Đánh giá
Lê Thị Mai Phượng

Tỷ lệ hài lòng: 68/68

Đánh giá
Trịnh Nữ Phi Ưng

Tỷ lệ hài lòng: 436/436

Đánh giá
Nguyễn Thị Phương Dung

Tỷ lệ hài lòng: 404/404

Đánh giá
Lê Xuân Duy

Tỷ lệ hài lòng: 5/5

Đánh giá
Trần Đình Quang

Tỷ lệ hài lòng: 0/0

Đánh giá